ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านพรพิมานถึงหมู่บ้านภูมิภิรมย์
ปฏิบัติงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อรองรับการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าคลองเจ็ด ฝั่งตรงข้ามสถานี
บริเวณที่ได้รับผลกระทบไฟฟ้าดับ
- หมู่บ้านพรพิมาน - หมู่บ้านพรพิมานวิลล์
- หมู่บ้านทรัพย์เทพา-พิศภิมุข - หมู่บ้านธัญญาภิรมย์
- หมู่บ้านพานทอง - หมู่บ้านภูมิภิรมย์
- ผู้ใช้ไฟเลียบคลองตั้งแต่หมู่บ้านพรพิมานถึงหมู่บ้านภูมิภิรมย์
13/12/2564 08:00
13/12/2564 17:00
กฟอ.ธัญบุรี
02-5331159
จิรโรจ เจริญผ่อง
ลำดับดาวน์โหลด