ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ไลน์บ้านท่าจาม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จะดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้สายแรงสูง เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพการจ่ายไฟเพิ่มมากขึ้น บริเวณ ไลน์บ้านท่าจาม
23/11/2563 08:30
23/11/2563 16:30
กฟอ.ปลวกแดง
089-2443202 นายสุเทพ ประดิษฐจร ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง
กฤษณกร อินทะนา