ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อานามัยท่าโทก ถึง บ้านท่าส้มป่อย
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงและตัดต้นไม้ร่วมกับชุมชน

พื้นที่ได้รับผลกระทบ
1. บ้านท่าโทก 2. บ้านต้นยาง 3. บ้านทุ่งฝาย
4. บ้านแม่ทะ 5. บ้านท่าส้มป่อย
16/11/2562 09:00
16/11/2562 15:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์