ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแก่นฟ้า
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและตัดไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
บริเวณบ้านแก่นฟ้า
ส่งผลให้ บ้านแก่นฟ้า, โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า,วัดแก่นฟ้า ไม่มีไฟฟ้าใช้ชั่วคราว
22/12/2561 10:00
22/12/2561 16:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053-695027
ปรมินทร์ ขจรศรี
ลำดับดาวน์โหลด