ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนพรหมประกาย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
08/12/2561 09:00
08/12/2561 17:00
กฟจ.อุดรธานี
0872249452 042327995 042327996
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด