ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ เลยปากทางเข้าบ้านกองทูล ถึง สุดทางร่วมขนาดอู่ช่างเชื่อม
เพื่อดำเนินการปรับปรุงพาดสายหุ้ม 185 SAC 22 kv เพิ่มวงจรฟิดเดอร์ 3 สฟฟ.นผ. ตั้งแต่บริเวณ เลยปากทางเข้าบ้านกองทูล ถึง สุดทางร่วมขนาดอู่ช่างเชื่อม ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 จะดับกระแสไฟฟ้าเป็น 2 ช่วงเวลา เพื่อที่จะดำเนินการตัดสาย และเชื่อมสายแรงสูง ช่วงเวลา (1) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น. และ ช่วงเวลา (2) ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. (ในการดำเนินการครั้งนี้หากท่านมีความประสงค์จะต้องใช้กระแสไฟฟ้าให้ท่านจัดหาเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้ามาดำเนินการเอง)
02/10/2563 09:00
02/09/2563 16:00
กฟอ.หนองไผ่
056781864
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด