ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ช่องเขาขาด ถึง โรงโม่หินรุ่งอรุณศิลา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณช่องเขาขาด ถึง โร่งโม่หินรุ่งอรุณศิลา ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานใน วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 นาฬิกา กรณีมีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ พระพุทธบาท ให้ทราบด้วย
17/08/2565 09:00
17/08/2565 17:00
กฟอ.พระพุทธบาท
036-269377
ภานุพงษ์ ฤทธิไกร
ลำดับดาวน์โหลด