ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนชัย หมู่9 บ้านแม่เต้น หมู่ 5 บ้านนาหลวง หมู่ 4 บ้านนาฝาย หมู่2 บ้านท่าวะ หมู่ 8 บ้านห้วยโป่ง หมู่ 7
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
20/01/2565 09:00
20/01/2565 16:00
กฟอ.สอง
054-591765 ,097-1260231
เทวลักษณ์ ทานศรีชาติ
ลำดับดาวน์โหลด