ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกดงภูเกิด ถึงประตูหลังค่าย บชร.3
ปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงเนื่องจากมีการก่อสร้างขยายถนน มิตรภาพพ
20/05/2565 08:00
20/05/2565 16:00
กฟจ.พิษณุโลก
055252078
สิรภาส ทองอนันต์