ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านง่อนหนองพะเนาว์
- ปักเสาแรงสูงขนาด 14.30 ม. จำนวน 4 ต้น
16/05/2562 09:00
16/05/2562 17:00
กฟอ.สว่างแดนดิน
042-721855
ศักดา ครุธวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด