ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.1-8 ต.บ้านกลึง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก
26/12/2563 08:30
26/12/2563 15:30
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด