ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วงเวียนหนองประจักษณ์ ถ.เพาะนิยม ถ.เทพารักษ์ ต.หมากเเข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
แก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงชำรุด
05/11/2563 13:00
05/11/2563 15:30
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม