ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันนา
พาดสายแรงสูง บริเวณบ้านสันนา
22/12/2564 08:30
22/12/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
ธณากรณ์ กองกูล
ลำดับดาวน์โหลด