ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบึงช้าง บ้านเกาะแก้ว บ้านโปร่องตะเคียน บ้านคลองระมุ บ้านหนองทรัพย์มัน
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
07/09/2563 09:00
05/09/2563 16:00
กฟจ.พิจิตร
056611890
ภูธร ท้าวหลวง
ลำดับดาวน์โหลด