ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.1,2,3 ต.ตลาดกรวด
เพื่อดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง
12/02/2563 08:30
12/02/2563 16:30
กฟจ.อ่างทอง
035-611001
จตุรงค์ ฤทธิ์ฤาดี
ลำดับดาวน์โหลด