ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ดอนสะฝาง-โคกสวาท
ดับไฟเปลี่ยนสายแรงสูง
20/03/2563 09:00
20/03/2563 16:00
กฟอ.บ้านแพง
042591243
นรพัฒน์ สุทาธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1109