ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
(โรงสียายแป้น-ดิสชั่วคราวโรงสีโชคประนอม) ม.5,9 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม
ทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายสับเปลี่ยนทดแทนเพื่อเสริมความมั่นคง
28/03/2563 09:00
28/03/2563 16:00
กฟต.บางหลวง
034-300622
วิวัฒน์ วงศ์ศรี
ลำดับดาวน์โหลด