ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปากดง ถึง บ้านนิคม 1 (ทิศใต้) ถนนอุดร-เลย ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า
20/02/2562 08:00
20/02/2562 17:00
สนง.เขต ฉ1 อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด