ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกศรีบุญเรื่อง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เนื่องจากแขวงทางหลวงทำการปรุงถนนใหม่
08/12/2564 09:00
08/12/2564 17:00
กฟอ.แม่ริม
053299166
ศุภชัย สารเวียง
ลำดับดาวน์โหลด