ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 5 แม่น้ำคู้
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
ติดตั้งหม้อแปลงเสริมระบบจำหน่าย แก้ปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก
24/01/2562 08:30
24/01/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659878, 038-659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ