ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนสะอาด-บ.หนองซน
ดับไฟเปลี่ยนสายแรงสูง
22/03/2563 09:00
22/03/2563 16:00
กฟอ.บ้านแพง
042591243
นรพัฒน์ สุทาธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1111