ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทางเข้าบ้านกองทูล จนถึงด้านในบ้านกองทูล
เพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนอุปกรณ์
14/07/2563 09:30
14/07/2563 11:30
กฟอ.หนองไผ่
056781864
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด