ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต่อแดน กฟย.บ่อหลวง - กฟส.แม่สะเรีย
ดับเพื่อติดตั้งมิเตอร์ต่อแดน
25/05/2565 08:00
25/05/2565 17:00
กฟอ.ฮอด
096-4347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด