ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลังหอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
01/02/2562 11:00
01/02/2562 12:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด