ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณหมู่บ้านพูนทรัพย์
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เนื่องจากมีแผนงานปรับปรุบระบบจำหน่ายแรงสูง ย้ายเสาแรงสูง บริเวณหมู่บ้านพูนทรัพย์ ซึ่งทำให้มีผลกระทบไฟดับต่อผู้ใช้ไฟ หมู่บ้านพูนทรัพย์ทั้งหมด และหมู่บ้านจัดสรรร ในบริเวณดังกล่าว
- ในวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศ ที่อาจจะทำเกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเหตุอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
12/02/2563 09:00
12/02/2563 12:00
กฟอ.ตาคลี
056-261-233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี