ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองขอน ถึง บ้าน กุดชวย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์แรงสูง
30/04/2564 09:00
30/04/2564 16:30
กฟอ.หัวตะพาน
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด