ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเจริญประเทศ
ดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่าย
28/02/2563 09:00
28/02/2563 16:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ
2ประกาศดับไฟ