ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านโป่งปัด - ทับศิลา ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ตัดต้นไม้คล่อมไลน์แรงสูงบริเวณสะพานโป่งปัด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
13/06/2562 09:00
13/06/2562 12:00
กฟต.ลาดหญ้า
034-589251
ฐิติรัตน์ อุ่นศิริ