ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณไลน์แยกบ้านกระฏีกรุ ถึง บ้านหลุมปูน ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย
1.พาดสายแรงสูง ACSR ขนาด 50 ต.มมง จํานวน 3 เส้น ระยะทาง 0.200 วงจร-กม.
2.รื้อถอนเสาแรงสูง คอร. ขนาด 12 เมตร จํานวน 1 ต้น
08/12/2564 09:00
08/12/2564 16:00
กฟอ.โนนไทย
088-7046409
อภิชาติ แว่นกลาง