ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหนองหมื่นชัย ธารชะอม หนองหญ้าปล้อง ห้วยตาด ลำโชค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งเสลี่ยม จะดำเนินการตัดต้นไม้ และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าให้กับบริเวณหนองหมื่นชัย ธารชะอม หนองหญ้าปล้อง ห้วยตาด ลำโชค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ของ กฟภ. และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ตามวัน เวลา และสถานที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(half past eight) วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 (half past four)
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
(pointing right)บริเวณที่ดับไฟ
- ตั้งแต่บริเวณบ้านหนองหมื่นชัย ธารชะอม หนองหญ้าปล้อง ห้วยตาด ลำโชค ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
05/08/2565 09:00
05/08/2565 16:00
กฟอ.ทุ่งเสลี่ยม
055659311
ภาคภูมิ ปัญญาเครือ
ลำดับดาวน์โหลด
1เเจ้งดับไฟ