ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านทบศอก ถึง บ้านรักไทย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ปักเสา และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านทบศอก บ้านห้วยขาน พระตำหนักปางตอง เกษตรที่ราบสูง บ้านนาป่าแปก บ้านห้วยมะเขือส้ม บ้านปางอุ๋ง บ้านรักไทย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
20/07/2564 08:30
20/07/2564 16:30
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน