ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันผักหวาน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณตั้งแต่นิยมสันผักหวาน ถึง โรงเรียนสันผักหวาน ตำบลสันผักหวาน
หางดง จังหวัดเขียงใหม่ ดังนั้นเพื่อควาปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความ
ดับกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00น. ถึง 17.00น. พื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ บ้านสันผักหวานหลวง บ้านสันผักหวานน้อย(บางส่วน) บ้านปากกอง บ้านหัวเสือ(บางส่วน)
บ้านดอนไฟ หมู่บ้านล้านนาชิตี้ หมู่บ้านศาริสา หมู่บ้านคทบดี หมู่บ้านราชวรินทร์ หมู่บ้านล้านนาการ์
เด้น
25/12/2564 09:00
25/12/2564 17:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช