ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ ต.ช่องแค บริเวณบ.หนองหญ้ารังกา บ.น้ำบ่อใหญ่ บ.ริมชล ชลประทานช่องแค บ.โพธิ์คอย บ.โคกสลุด วัดหลังเขา กลุ่มบ้านหลังโรงงาน สจ.ช่องแคยนต์
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณสี่แยกหนองหญ้ารังกา ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟ บริเวณ บ.หนองหญ้ารังกา บ.น้ำบ่อใหญ่ บ.ริมชล ชลประทานช่องแค บ.โพธิ์คอย บ.โคกสลุด วัดหลังเขา กลุ่มบ้านหลังโรงงาน สจ.ช่องแคยนต์
ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศ ที่อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
26/05/2563 09:00
26/05/2563 17:00
กฟอ.ตาคลี
กฟย.ช่องแค 056-269-236 / กฟอ.ตาคลี 056-261233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี