ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใหม่ม่วงก๋อน-สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตองมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าบริเวณบ้านใหม่ม่วงก๋อน ถึง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าใน วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30น. ถึง เวลา 10.30น. หากท่านมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าและมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ ขอให้ท่านตรวจสอบและปลดสายเมนสวิตช์ ตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อย มิฉะนั้นอาจมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่ายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
14/01/2565 09:30
14/01/2565 10:30
กฟอ.สันป่าตอง
053-311300
ธีระวิทย์ กันจนา
ลำดับดาวน์โหลด