ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแนวถนนข้ามคลองสองห้อง-ไฟแดงวัดหลักสี่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าทำการปักเสาและพาดสายไฟฟ้าแรงสูงแนวถนนข้ามคลองสองห้อง-ไฟแดงวัดหลักสี่โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1.ตั้งแต่ปากคลองสองห้อง,ถนนบ้านแพ้ว-หลัก 5 สะพานข้ามคลองบ้านผู้ใหญ่กฤษ, คลองชัยมงคล,ร้านเบียร์กระฉอก,ซอยมิตรรางมอญ ซอย 2
2.แยกไฟแดงวัดหลักสี่-สามแยกเข้าอนามัยกลางคลองสองห้อง
3.สะพานข้ามกลางคลองสองห้อง-คลองประสพชัย-โรงงานสำลี หมู่ที่ 7 หนองสองห้อง
4.คลองรางน้ำกุ,คลองอนามัยเก่าบ้านจ่ายุทธ
5.วัดหนองสองห้อง,สถานีอนามัยหนองสองห้องหมู่ที่ 8 หนองสองห้อง
6.ถนนวัดหนองสองห้อง – โพหัก,คลองรางสามพราน – ต้นตาลคู่
07/09/2562 08:30
07/09/2562 16:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
17sep2019