ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 09
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขมราฐ จะทำการเชื่อมโยงสายแรงสูง บริเวณ บ้านนาอะลอน บ้านปากแซง และ สำนักงานกรมทางหลวงบ้านปากแซง
14/02/2563 08:00
14/02/2563 16:00
สนง.เขต ฉ2 อุบล
045491219
รัชชานนท์ มิ่งมูล
ลำดับดาวน์โหลด