ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.5 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม
เพิ่มจุดติดตั้งหม้อแปลงและปรับปรุงระบบแรงต่ำใหม่
12/06/2564 09:00
12/06/2564 16:00
กฟต.บางหลวง
034-300622
ศราเทพ รอดเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด