ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
CEA06VR-102 (บ้านขุนกลาง) – CEA06VS-113 (Dis#ต่อแดนแม่วาง)
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย
- แก้ไขอุปกรณ์หัวเสาชำรุด จำนวน 3 จุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์หม้อแปลงในระบบ
- ตัดต้นไม้ใกล้และคร่อมแนวสายแรงสูง
27/07/2565 09:00
27/07/2565 16:00
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด