ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริษัท ยืนยงเลเยอร์ฟาร์ม.บ่อกุ้ง,ไลน์ซีเอฟฟาร์มทั้งซอย,โรงแรมลีรพล,องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว,บริษัท ซีเอฟ ฟาร์ม จำกัด,สถานีสูบน้ำการประปาส่วนภูมิภาค
เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว จะปฏิบัติงานพาดสายแรงสูง และปักเสา
03/05/2563 08:00
03/05/2563 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038859007,038589273
บุญยรักษ์ ประดิษฐ์
ลำดับดาวน์โหลด