ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 07
ปรับปรุงระบบจำหน่าย รื้อถอนเสาแรงสูง/แรงต่ำ
พื้นที่ไฟฟ้าดับ บ.สามแยกถ้ำเสือ บ้านหนองคูณ
31/07/2564 08:30
31/07/2564 17:00
กฟอ.เขมราฐ
045491219
นายสุชีพ สุริยันต์
ลำดับดาวน์โหลด