ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านม่วงคำ บ้านอ่าง บ้านดง บ้านม่วงไข่ บ้านโคกสูง บ้านนาแยง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน บ้านดอนยานาง ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง(กรณีฉุกเฉิน) รื้อถอนสายแรงสูง แก้ไขสายตกหัวลูกถ้วย เปลี่ยนลูกถ้วยชำรุด
08/02/2562 12:00
08/02/2562 13:00
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด