ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดหนองครก บ้านมีสุข บ้านพูนสุขแลนด์ ชำหวาย กระท่อมตายาย บ้านอ้อมแตก แปลงยาวบน หนองเรือ บ้านคลองหนึ่ง บ้านคลองสอง บ้านเนินไร่ วัดเนินไร่ โรงเรียนวัดเนินไร่ (ดับตลอดทั้งสาย)
ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสายหุ้มฉนวน จากตลาดหนองครก ช่วงแรก ระยะทาง 2 กม.
02/04/2562 08:00
02/06/2562 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038589007,038589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด