ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกหนองปู
ดับไฟ พาดสายไฟแรงสูง บริเวณสี่แยกหนองปู
28/08/2562 09:00
28/08/2562 16:00
กฟอ.แก่งคอย
0863446929
สุรสิทธิ์ ปัตติทานัง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟสี่แยกหนองปู