ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแยกสันคะยอม
พาดสายส่ง 115 เควี
พื้นที่ไฟดับ
- ซอยแม่ย่อยบ่อน
- บ้านการุณ 1,2,3 และ 5
-
07/08/2565 08:30
07/08/2565 16:30
กฟอ.สันทราย
053-492008
ประกิต ไขปัญญา
ลำดับดาวน์โหลด