ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไทยไปป์-ปากทางบ้านทางพาดปอแดง
พาดสายแรงสูง
28/09/2564 09:00
28/09/2564 17:00
กฟอ.บ้านไผ่
085-4106315
ณัฐกิตติ์ หลงกุล
ลำดับดาวน์โหลด