ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางน้ำรอบ ถึง บ้านดอนเรียบ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน อังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ ถนนสาย น้ำรอบ – คีรีรัฐฯ ช่วงสะพานแม่น้ำพุมดวง บ้านอ่างทอง วัดน้ำรอบ โรงเรียนน้ำรอบวิทยา บ้านทุ่งหลวง หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำรอบ สี่แยกท่าผาก วัดบางงอน ถึง บริเวณ บ้านดอนเรียบ บ้านนาดง บ้านวังหวาด ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน จึงขอแจ้งดับไฟฟ้าตามวันและเวลาข้างต้น หากการไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะจ่ายไฟฟ้าทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากมีฝนตกหนักไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด อาจเกิดความล่าช้าในการจ่ายไฟฟ้าคืนได้ ดังนั้นจึงห้ามผู้ใดปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
26/04/2565 09:00
26/04/2565 17:00
กฟอ.พุนพิน
077-311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟน้ำรอบ