ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านกกต้อง ตำบลอาจสามารถ
PEAนครพนมจะทำการย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
10/06/2563 09:00
10/06/2563 13:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด