ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าตลาดเทศบาลตำบลเขาย้อยถึงศุนย์พรนุภาพสาขาเขาย้อย
รื้อถอนและปักเสาแรงสูงริมถนนเพชรเกมษ
25/02/2564 09:00
25/02/2564 15:00
กฟอ.เขาย้อย
032562455
พรรณนพ ชูบดินทร์
ลำดับดาวน์โหลด