ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมื่องพัทยา พัทยากลางซอย16 500KVA.
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
10/07/2563 09:00
10/07/2563 16:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038426463 038428502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด