ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่ารวมใจ(คันคลอง) ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตองมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านท่ารวมใจ(บริเวณคันคลองชลประทาน) ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าใน วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึง เวลา 17.00น. หากท่านมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าและมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ ขอให้ท่านตรวจสอบและปลดสายเมนสวิตช์ ตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อย มิฉะนั้นอาจมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่ายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
16/11/2564 08:30
16/11/2564 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
053-311300
ธีระวิทย์ กันจนา
ลำดับดาวน์โหลด